کیا قنبری

مدیر هنری “ستاره باش”
کارگردان سینما و مدرس فیلم سازی

حوزه وظایف:
ناظر امور فرهنگی و هنری کاربران
نظارت بر بهینه سازی کیفیت خدمات فرهنگی و هنری
مسئول ارتباطات حوزه فرهنگی و هنری کاربران ستاره باش

ایمیل:
ct (@) setarehbash.com